PKN
Protestantse Gemeente te Wijckel
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Wijckel behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Wijckel
Telefoonnummer (facultatief): 0514 602421
RSIN/Fiscaal nummer: 0025.45.330.L.01
Website adres: http://wijckel.protestantsekerk.net
E-mail: hendrikswart@hetnet.nl
Adres: Jachtlustweg 49
Postcode: 8563 AC
Plaats: Wijckel
Postadres: Jachtlustweg 49
Postcode: 8563 AC
Plaats: Wijckel
 
De Protestantse Gemeente te Wijckel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De Protestantse Gemeente te Wijckel met hun leden, onderkennen dat zij deel uitmaken van heel het wereldomvattende christendom en ervaren het als een opdracht een levende geloofs-gemeenschap te zijn, werkend vanuit het Licht van Gods Woord.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Wijckel.
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad twaalf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toew`ending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Een nieuw beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Wijckel voor een periode na 2015 is in voorbereiding. U kunt het huidige plan aanvragen via ons e-mailadres of per post. U ontvangt dan een exemplaar per post of e-mail. 

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
Onze predkant is verbonden aan twee gemeentes: de Protestantse Gemeente te Wijckel en die van Sloten.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Een beperkt aantal personen - koster, organist, gemeenteleden, die de kerk schoon houden - ontvangen een zgn vrijiwilligersvergoeding. kopieer het adres hieronder van de webpagina's van de belastingdienst voor details. 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/voorwaarden_gewone_giften/als_vrijwilliger_gewone_gift_aftrekken

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  rekening begroting rekening
  2018 2018 2017

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  €  35.248  € 13.494  € 13.005
Bijdragen gemeenteleden  €  50.517  € 41.350  € 48.362
Subsidies en overige bijdragen van derden  €    3.169  €          0  €   5.285
Totaal baten  €  88.934  € 54.844  € 66.652

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  € 54.986  €  46.082 € 43.714
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €   1.273  €    2.650 €   3.228
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €   3.925  €    3.700 €   3.765
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 15.008  €  14.470 €   3.219
Vergoedingen  (koster, organist e.d.)  €      625  €    2.100 €   1.564
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €   3.668  €    7.200 €   5.152
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €   6.083  €    € 
Overige baten en lasten  €  € 
Totaal lasten  € 85.568  €  76.202 € 60.642
 
Resultaat (baten - lasten)  €   3.366  € -21.358  €  6.010

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten - zo ook de Protestantse Gemeente te Wijckel. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De Protestantse Gemeente te Wijckel bezit ook enig vermogen in de vorm van een kerk, een pastorie en wat geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen. De Protestantse Gemeente te Wijckel komt hiervoor in aanmerking vanwege de Vaste Burchtkerk uit de zeventiende eeuw.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vrijwilligersvergoedingen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.