PKN
Protestantse Gemeente te Wijckel
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Wijckel
Telefoonnummer (facultatief): 0514 602 421
RSIN/Fiscaal nummer: 0025.45.330.L.01
Website adres: http://wijckel.protestantsekerk.net
E-mail: hendrikswart@hetnet.nl
Adres: Jachtlustweg 49
Postcode: 8563 AC
Plaats: Wijckel
Postadres: Jachtlustweg 49
Postcode: 8563 AC
Plaats: Wijckel
 
De Protestantse Gemeente te Wijckel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De Protestantse Gemeente te Wijckel met hun leden, onderkennen dat zij deel uitmaken van heel het wereldomvattende christendom en ervaren het als een opdracht een levende geloofs-gemeenschap te zijn, werkend vanuit het Licht van Gods Woord.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Wijckel

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad twaalf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Een nieuw beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Wijckel voor een periode na 2017 is in voorbereiding. U kunt het huidige plan aanvragen via ons e-mailadres of per post. U ontvangt dan een exemplaar per post of e-mail.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de diaconie en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. Hieronder vindt u de jaarrekening 2016, die illustratief is voor baten en lasten van de diaconie van de Protestantse gemeente te Wijckel.  In de verkorte Staat van baten en lasten hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting jaarrekening 2018
Onderstaande staat van baten en lasten Rekening 2018 geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in 2018. 
 
Baten en Lasten diaconie
  afrekening begroting afrekening
  2018 2018 2017

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen €     521  €     666 €    1.121
Bijdragen gemeenteleden (inlcusief door te zenden collecten) €  4.713  €  5.200 €    4.337
Totaal baten €  5.234  €  5.866 €    5.458

LASTEN
 
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €   €  € 
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) €   € 
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €  4.666  €   4.750 €  5.370
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €     579  €      590 €     608
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €  € 
Salarissen (koster, organist e.d.)  € 
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €  1.574  €      910 €  1.092
Totaal lasten €  6.819  €   6.250       €  7.070
 
Resultaat (baten - lasten) -1.585  €    - 384 €  -1.612

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.